Opening: 9x 2019 Gold Sarcophagus Tin

Was wir gezogen haben

SetIDRarityName der KarteAnzahl
TN19-DE001Prismatic Secret RareBlauäugiger alternativer ultimativer Drache5
TN19-DE002Prismatic Secret RareMagier des Schwarzen Chaos MAX4
TN19-DE003Prismatic Secret RareExodia, die legendäre Verteidigerin4
TN19-DE004Prismatic Secret RarePalladiumorakel Mana1
TN19-DE005Prismatic Secret RareRotäugiger alternativer schwarzer Drache2
TN19-DE006Prismatic Secret RareNeo-Kaiser-Gleiter2
TN19-DE007Prismatic Secret RareObelisk der Peiniger1
TN19-DE008Prismatic Secret RareSlifer der Himmelsdrache5
TN19-DE009Prismatic Secret RareDer geflügelte Drache von Ra4
TN19-DE010Prismatic Secret RareRaigeki5
TN19-DE011Prismatic Secret RareWiedergeburt3
TN19-DE012Prismatic Secret RareDimensionsverschieber3
TN19-DE013Prismatic Secret RareNibiru, das Urwesen3
TN19-DE014Prismatic Secret RareKein Dunkler Herrscher mehr3
MP19-DE001CommonPrompthorn4
MP19-DE002CommonSicherungsoperatorin1
MP19-DE003CommonLink-Streamer3
MP19-DE004CommonTrickstar Nachtschatten3
MP19-DE005CommonTrickstar Alraune3
MP19-DE006CommonGouki Oktodehnung2
MP19-DE007CommonGouki Bärenumarmung3
MP19-DE008CommonHintergrund-Drache3
MP19-DE009Prismatic Secret RareAltergeist Multitäuscher1
MP19-DE010CommonAltergeist Pixiel3
MP19-DE011Ultra RareAlbtraumritterin Beschädigerin Iblee2
MP19-DE012Super RareWeltvermächtnis - „Weltlanze“2
MP19-DE013CommonUhrkatze1
MP19-DE014CommonTrancevertrauter2
MP19-DE015CommonDrei trollende Trolle2
MP19-DE016Prismatic Secret RareEisendrache Tiamaton1
MP19-DE017CommonStürmisches Häschenpferd1
MP19-DE018CommonBoykottwolle2
MP19-DE019Ultra RareTopologische Trisbaena1
MP19-DE020RareRaumisolator1
MP19-DE021Super RareTrickstar Bella Madonna1
MP19-DE022RareTrickstar Blüte2
MP19-DE023CommonTrickstar Delfiendium2
MP19-DE024RareAltergeist Kidolga1
MP19-DE025Prismatic Secret RareAlbtraumritterin Meerjungfrau2
MP19-DE026Ultra RareAlbtraumritter Zerberus2
MP19-DE027Ultra RareAlbtraumritter Phönix1
MP19-DE028Ultra RareAlbtraumritter Einhorn2
MP19-DE029Ultra RareAlbtraumritter Greif1
MP19-DE030Ultra RareVampirsaugerin1
MP19-DE031CommonFeuerlöschende Daruma-Puppe3
MP19-DE032Super RareGroßfliege2
MP19-DE033CommonCybersumkehr-Zyklon3
MP19-DE034CommonTrickstar-Lichtarena2
MP19-DE035CommonTrickstar-Bouquet3
MP19-DE036CommonGouki-Gesinnungswandel2
MP19-DE037CommonVerderbnis des Weltvermächtnisses4
MP19-DE038Prismatic Secret RareNachfolge des Weltvermächtnisses1
MP19-DE039CommonAlbtraum des Weltvermächtnisses3
MP19-DE040CommonWiedereinsetzung der Monarchen1
MP19-DE041Prismatic Secret RareSekkas Licht1
MP19-DE042RareBlickduell0
MP19-DE043Prismatic Secret RareVom Grab gerufen1
MP19-DE044CommonWiedergeburt der Wiedergeburt2
MP19-DE045CommonKode begrenzen4
MP19-DE046Prismatic Secret RareRoter Neustart2
MP19-DE047CommonAltergeist-Emulatelf3
MP19-DE048CommonErwachen des Weltvermächtnisses3
MP19-DE049CommonKampf des Weltvermächtnisses2
MP19-DE050RareNetzwerk-Fallgrube3
MP19-DE051CommonHerzloses Fallenlassen2
MP19-DE052CommonMamemaki3
MP19-DE053CommonDen Drachen wecken3
MP19-DE054CommonSuperteam-Kumpelkräfte, vereinigt euch!3
MP19-DE055Super RareRevenschrecken Henker1
MP19-DE056CommonVenschrecken Anima3
MP19-DE057CommonRevenschrecken-Evolution2
MP19-DE058CommonVenschrecken-Albtraum2
MP19-DE059CommonVenschrecken-Tagesanbruch1
MP19-DE060CommonF.A. Dunkler Dragster1
MP19-DE061Super RareF.A. Tagesanbruchs-Dragster1
MP19-DE062CommonF.A. Gewinner1
MP19-DE063CommonF.A. Unentschieden2
MP19-DE064CommonF.A. Überhitzung1
MP19-DE065CommonKristallmeister1
MP19-DE066CommonKristallhüter2
MP19-DE067CommonInsektor Minimotte1
MP19-DE068CommonMagidolce Frische Schwestorte2
MP19-DE069CommonRegenbogen Lichtbrechung2
MP19-DE070CommonKristallkonklave1
MP19-DE071CommonKontakttor2
MP19-DE072CommonSIMM-Tablir2
MP19-DE073CommonCluster-Verstopfer1
MP19-DE074CommonGouki Moonsault2
MP19-DE075CommonGouki Tagpartner1
MP19-DE076CommonGouki Ringtrainer1
MP19-DE077Ultra RareCrusadia Reclusia1
MP19-DE078Super RareCrusadia Arboria2
MP19-DE079CommonCrusadia Leonis2
MP19-DE080Super RareCrusadia Draco2
MP19-DE081Prismatic Secret RareCrusadia Maximus3
MP19-DE082Super RareWeltvermächtnis - „Weltkrone“2
MP19-DE083Super RareMantrawichtel Kerzenpuppe1
MP19-DE084Super RareMantrawichtel Talismanraune1
MP19-DE085CommonCyber Drache Vier0
MP19-DE086Super RareCyber Drache Herz1
MP19-DE087CommonDracheneinheit Senatus1
MP19-DE088CommonDracheneinheit Kuse1
MP19-DE089CommonCosmo-Gehirn2
MP19-DE090Prismatic Secret RareManadrache Zirnitron1
MP19-DE091CommonSchrecklicher Steppke der Schikanen1
MP19-DE092CommonPsi-Ass2
MP19-DE093CommonSalven-Amor1
MP19-DE094RareZentralfrosch0
MP19-DE095RareCyberse-Magier2
MP19-DE096CommonPaladin des Sturmdrachen3
MP19-DE097Ultra RareKalliberschwert-Drache1
MP19-DE098Super RareCyberse-Hexe0
MP19-DE099CommonLink-Anhänger2
MP19-DE100CommonWiederherstellungspunkt-Wache0
MP19-DE101CommonGouki Heel-Oger2
MP19-DE102CommonGouki Der Riesenoger1
MP19-DE103CommonMinikalliber-Drache2
MP19-DE104CommonWirbelnder Trommeldrache1
MP19-DE105Prismatic Secret RareCrusadia Magius1
MP19-DE106CommonCrusadia Regulex2
MP19-DE107Prismatic Secret RareCrusadia Equimax2
MP19-DE108Prismatic Secret RareCyber Drache Sieger0
MP19-DE109Prismatic Secret RareHimmelsjäger-Ass - Hayate0
MP19-DE110Ultra RareReprodocus2
MP19-DE111RareWinziger Hexenlehrling1
MP19-DE112RareHipper Hoshiningen3
MP19-DE113CommonCynet-Ritual2
MP19-DE114CommonNull-Extra-Link2
MP19-DE115CommonKalliberregenerator1
MP19-DE116RareCrusadia-Aufschwung2
MP19-DE117CommonCrusadia-Stärke0
MP19-DE118Super RareCyber-Drehsystem1
MP19-DE119RareÜberlebender des Weltvermächtnisses1
MP19-DE120CommonMythische Institution2
MP19-DE121CommonUngeheuer-Magieangriff2
MP19-DE122RareHimmlisches Observatorium0
MP19-DE123CommonEinsames Toxinschwert1
MP19-DE124Super RareKreuzen1
MP19-DE125CommonSchildnutzer1
MP19-DE126RareSpiegelkraft-Werfer2
MP19-DE127CommonLink-Geschütz1
MP19-DE128CommonCrusadia-Vorhut2
MP19-DE129CommonKybernetischer Überfluss2
MP19-DE130CommonDracheneinheit-Legion1
MP19-DE131CommonGedankenverschmelzung des Weltvermächtnisses1
MP19-DE132CommonBallistentrupp1
MP19-DE133CommonTiefes Grab2
MP19-DE134CommonUniversaladapter1
MP19-DE135CommonWahl des Gebers1
MP19-DE136Ultra RareGefahr! Bigfoot!3
MP19-DE137Ultra RareGefahr! Nessie!2
MP19-DE138Prismatic Secret RareGefahr! Chupacabra!0
MP19-DE139Prismatic Secret RareGefahr!? Wolpertinger?1
MP19-DE140RareReich der Gefahr!0
MP19-DE141RareEdler Ritter Custennin2
MP19-DE142RareHeiliger edler Ritter von König Custennin1
MP19-DE143RareEdler Ritter Pellinore1
MP19-DE144CommonEdle Waffen - Clarent0
MP19-DE145CommonKünstlerkumpel Hübschsamuraiger2
MP19-DE146CommonKünstlerkumpel Stufenportier4
MP19-DE147CommonKünstlerkumpel Goldener Reißzahn2
MP19-DE148CommonWeißer Stachelrochen1
MP19-DE149CommonUnterbrechungsbeschränker2
MP19-DE150CommonGladiatorungeheuer Dragases4
MP19-DE151CommonNordischer Elf Alviss4
MP19-DE152CommonTakt-Wyvern3
MP19-DE153CommonGrosalamander Meer2
MP19-DE154Prismatic Secret RareGrosalamander Fuchsi1
MP19-DE155CommonGrosalamander Falko3
MP19-DE156CommonGrosalamander Jack Jaguar4
MP19-DE157CommonDinowrestler Capoeiraptor2
MP19-DE158CommonDinowrestler Capaptera3
MP19-DE159CommonDinowrestler Systegosaurier3
MP19-DE160Ultra RareDinowrestler Pankratops0
MP19-DE161CommonGalaxiekleriker3
MP19-DE162CommonGalaxiekämpfer3
MP19-DE163CommonGrabwächters Oberhaupt3
MP19-DE164CommonGrabwächters Spiritualistin2
MP19-DE165CommonWeltvermächtnis - „Weltstab“2
MP19-DE166CommonDonnerdrachen-Matrix3
MP19-DE167Prismatic Secret RareDonnerdrachen-Finsternis1
MP19-DE168Prismatic Secret RareDonnerdrachen-Falke0
MP19-DE169Prismatic Secret RareDonnerdrachen-Gebrüll1
MP19-DE170Ultra RareDonnerdrachen-Duo2
MP19-DE171Super RareMantrawichtel Schreibfeder1
MP19-DE172Super RareMantrawichtel Steinbuch3
MP19-DE173CommonMystrick Huldra3
MP19-DE174CommonDiana, der Lichtgeist3
MP19-DE175CommonBärenblocker2
MP19-DE176CommonGokipole2
MP19-DE177CommonSpielmarken-Sammler2
MP19-DE178CommonZwei-für-eins-Team3
MP19-DE179CommonGrosalamander Smaragdadler1
MP19-DE180RareCyberse-Taktdrache1
MP19-DE181CommonGrabwächters Übernatürlicher3
MP19-DE182Ultra RareDonnerdrachen-Titan2
MP19-DE183Ultra RareDonnerdrachen-Koloss0
MP19-DE184CommonFrequenzweichen-Schimäre2
MP19-DE185CommonTakt-Spartoi2
MP19-DE186Prismatic Secret RareGrosalamander Heißleo1
MP19-DE187CommonDinowrestler König T Wrextle2
MP19-DE188Prismatic Secret RareGalaxieaugen-Soneruptdrache1
MP19-DE189CommonCrusadia Spatha3
MP19-DE190RareFolgo, Gerechtigkeits-Fellsöldner2
MP19-DE191CommonAgavendrache2
MP19-DE192RareBäuchiger Blitzbeschwörer3
MP19-DE193CommonCynet-Fusion2
MP19-DE194CommonGrosalamander-Heiligtum2
MP19-DE195CommonAufstieg der Grosalamander2
MP19-DE196CommonWille des Grosalamanders2
MP19-DE197CommonWelt-Dino-Wrestling2
MP19-DE198CommonGalaxietrance2
MP19-DE199Super RareDonnerdrachen-Fusion2
MP19-DE200CommonRiesiger Spielplatz1
MP19-DE201Ultra RareHerold des Abgrunds0
MP19-DE202CommonVerstärkender Strom1
MP19-DE203CommonParallelpanzer1
MP19-DE204CommonGrosalamander-Geschenk1
MP19-DE205CommonTempel im Tal der Toten2
MP19-DE206CommonEwige Galaxie1
MP19-DE207CommonDie hundert Donner der Donnerdrachen2
MP19-DE208CommonDonnerdrachen-Entladung2
MP19-DE209CommonCrusadia-Krawler1
MP19-DE210CommonNekrofusion1
MP19-DE211CommonUnbesiegbarkeitsbarriere1
MP19-DE212CommonTributerhöhung1
MP19-DE213Ultra RareFallentrick0
MP19-DE214CommonDie Rache der Normalen0
MP19-DE215CommonUntergrund-Stagediver1
MP19-DE216CommonTrostpreis2
MP19-DE217Ultra RareGefahr! Donnervogel!0
MP19-DE218Ultra RareGefahr! Hundemann!0
MP19-DE219Prismatic Secret RareGefahr! Mottenmann!0
MP19-DE220Ultra RareGefahr!? Tsuchinoko?1
MP19-DE221Prismatic Secret RareGefahr! Einsatzteam0
MP19-DE222RareEdler Ritter Iyvanne1
MP19-DE223Prismatic Secret RareMorgan, die Zauberin von Avalon1
MP19-DE224Prismatic Secret RareErbe des Kelchs1
MP19-DE225Prismatic Secret RareBis Edle Waffen wieder gebraucht werden1
MP19-DE226CommonPatchwork-Kuscheltier2
MP19-DE227CommonBaumwollschlingenkobold2
MP19-DE228CommonRaubpflanze Drachostapelia1
MP19-DE229Super RareD/D/D-Flammenhochkönig Dschingis1
MP19-DE230Super RareD/D/D-Super-Untergangskönig Lila Armageddon1
MP19-DE231CommonRaubplast1
MP19-DE232CommonOstinato2
MP19-DE233CommonVampirvertrauter1
MP19-DE234CommonVampirbewahrer2
MP19-DE235Ultra RareVampirfräulein0
MP19-DE236CommonVampirkarminsenser1
MP19-DE237CommonVampirscharlachgeißel2
MP19-DE238CommonVampirrotbaron1
MP19-DE239CommonDhampir-Vampir Sheridan2
MP19-DE240CommonVampirverlangen2
MP19-DE241CommonVampirrevier1
MP19-DE242CommonVampirerwachen1
MP19-DE243CommonVampirherrschaft0
MP19-DE244CommonDonpa, Scharfschützen-Fellsöldner1
MP19-DE245CommonRecon, Kundschafter-Fellsöldnerin2
MP19-DE246CommonHelmer, Steuermann-Fellsöldner2
MP19-DE247Ultra RareBeat, Klingenkämpfer-Fellsöldner1
MP19-DE248CommonSeal, Strategen-Fellsöldner1
MP19-DE249CommonBravo, Kämpfer-Fellsöldner2
MP19-DE250CommonSagitta, Einzelgänger-Fellsöldnerin1
MP19-DE251CommonDyna, Helden-Fellsöldner1
MP19-DE252CommonWiz, Weisen-Fellsöldnerin1
MP19-DE253CommonRafale, Champion-Fellsöldner2
MP19-DE254CommonFandora, die fliegende Fellstung2
MP19-DE255CommonFellsöldner-Durcheinander1
MP19-DE256CommonFellsöldner-Training für jede Situation2
MP19-DE257Prismatic Secret RareHimmelsjäger-Ass - Kagari1
MP19-DE258Prismatic Secret RareHimmelsjäger-Ass - Shizuku0
MP19-DE259Prismatic Secret RareHimmelsjäger-Ass - Raye1
MP19-DE260Ultra RareHimmelsjäger-Mobilisierung - Angriff!1
MP19-DE261Super RareHimmelsjäger-Manöver - Nachbrenner!1
MP19-DE262CommonHimmelsjäger-Manöver - Störwellen!1
MP19-DE263CommonHimmelsjäger-Mech - Hornissendrohnen1
MP19-DE264Ultra RareHimmelsjäger-Mech - Witwenanker1
MP19-DE265CommonHimmelsjäger-Mech - Adlerdüse2
MP19-DE266CommonHimmelsjäger-Mech - Haikanone1
MP19-DE267CommonHimmelsjäger-Mecharsenal - Herkulesbasis1
MP19-DE268CommonHimmelsjäger-Mechmodule - Mehrzweck2
MP19-DE269CommonHimmelsjäger-Luftraum - Nullkoordinate2
MP19-DE270Super RareZukleine Schimäre0

Die Verteilung der Pulls im Set